„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2020. GODINU

obavijest

U DEFICITARNIM ZANIMANJIMA KOJE ŠKOLUJE OBRTNIČKA ŠKOLA PO JEDINSTVENOM MODELU OBRAZOVANJA (JMO) ZA

- konobar/konobarica (razredni odjel u Požegi),

- kuhar/kuharica (razredni odjel u Požegi),

- krojač/krojačica,

- soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica,

- stolar/stolarica,

- tesar/tesarica,

- zidar/zidarica.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2020. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine", broj 42/08).

Ukupni iznos potpore koja se može dodijeliti je 18.000,00 kuna po učeniku, za školsku godinu 2020./2021. (rujan 2020. – kolovoz 2021.).

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:

-I. razdoblje: rujan 2020. godine – veljača 2021. godine, isplata u I kvartalu 2021. godine,

-II. razdoblje: ožujak 2021. – kolovoz 2021. godine, isplata u II kvartalu 2021. godine

UVIJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

-da su državljani RH i imaju prebivalište na području RH

-imaju status redovitog učenika

-imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 3,00

-ne ponavljaju razred u školskoj godini 2020./2021.

-da se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja

-imaju u cijelosti opravdanu potporu iz svih prethodnih godina. ako su je koristili

-da nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora

Prijava (Prijavni obrazac traženom dokumentacijom) podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27.10.2020. do 30.11.2020. godine na adresu: 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

za 2020. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka za podnošenje prijave sukladno objavljenom Otvorenom javnom pozivu neće se uzimati u razmatranje.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2020

2. Skupna izjava STIPENDIRANJE/2020

3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce

4. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole za školsku godinu 2019./2020, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole

5. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN tekućeg ili žiro-računa učenika/ce

DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE BODOVA:

1. Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2019. godinu nadležne ispostave Porezne uprave za sve članove zajedničkog domaćinstva koji imaju 15 i više godina, uključujući i podnositelja prijave ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave

2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/skrbnike, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave

3. Preslike dokaza o posebnim obiteljskim prilikama – dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili drugostupanjsko rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i drugi relevantni dokumenti kojima se dokazuje status

4. Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom

5. Preslika dokaza na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom Podnositelja prijave, odnosno roditelja/skrbnika.

Ukoliko se temeljem administrativne provjere utvrdi da nije priložena sva propisana dokumentacija prema popisu obvezne dokumentacije iz točke 9. ovog Projekta, Podnositelj prijave će biti pozvan da dopuni dokumentaciju u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavijesti. Navedenim prijavama dodjeljuje se status „u dopuni", a po dopuni dokumentacije kao datum podnošenja prijave smatra se datum zaprimanja dopune prijave.

Ako u navedenom roku Podnositelj prijave ne dostavi traženu dokumentaciju prijava se odbacuje.

Dokumentacija koja je predana bez Prijavnog obrasca neće se smatrati Prijavom na Projekt te u tom slučaju Ministarstvo nije dužno Prijavitelja obavijestiti o neprihvatljivosti dostavljene dokumentacije.

Ukoliko uz prijavu nije dostavljena dokumentacija za ostvarenje bodova, Podnositelj prijave se neće pozivati na dopunu zahtjeva, a bodovanje će se izvršiti sukladno dokumentaciji koja je dostavljena.

OBVEZE KORISNIKA KOJEMU JE ODOBRENA STIPENDIJA

Korisnik kojemu je odobrena stipendija dužan je u roku od 15 dana od primitka Ugovora o dodjeli bespovratne potpore dostaviti Ministarstvu jedan potpisani primjerak istog, ispunjeni Obrazac 1. „Osobni podaci", kao i ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na prvi veći iznos u odnosu na iznos dodijeljene stipendije.

Bjanko zadužnica, sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine", broj 115/12, 82/17), služi kao instrument osiguranja naplate dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, u slučaju nenamjenskog korištenja sredstava, u slučaju naknadno utvrđenog drugačijeg stanja od onog koje je bilo osnova za dodjelu bespovratne potpore Korisniku, u slučaju nepridržavanja obveza iz Ugovora o dodjeli bespovratne potpore, odnosno u slučaju da Korisnik ne izvrši povrat sredstava na način utvrđen ugovornim odredbama. 11

U slučaju punoljetnosti učenika potrebno je da zakonski zastupnik/roditelj ili skrbnik na bjanko zadužnici bude naveden kao jamac platac s obzirom na status osobe na koju se zadužnica izdaje.

Ako Korisnik ne dostavi potpisani Ugovor o dodjeli bespovratne potpore kao i ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od dodijeljene bespovratne potpore.

Obveza Korisnika kojem su dodijeljena bespovratna sredstva po ovom Projektu je da u roku od 30 dana od dana završetka školske godine Ministarstvu dostavi dokaz o opravdanosti korištenja sredstava (svjedodžba) i ispunjeni Obrazac 2. „Podaci nakon završetka aktivnosti".

Isto tako, sve informacije o Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2020. godinu, te popis tražene dokumentacije, dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://gospodarstvo.gov.hr/o-ministarstvu/uprave-samostalne-sluzbe/uprava-za-poduzetnistvo-i-obrt-11197/11197

Ime: prijavni_obrazac
Veličina datoteke: 225 kb
Preuzmi datoteku
Ime: skupna_izjava
Veličina datoteke: 183 kb
Preuzmi datoteku
Ime: Obrazac_1
Veličina datoteke: 517 kb
Preuzmi datoteku
Obilježavanje Dana završetka berbe grožđa
Odluka o odabiru kandidata
© 2015 Obrtnička škola Požega - design by Medialive